„Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Свищов – подобрено качество за живот, жизнена и работна среда”

Основна цел на проекта

Интегрирано и устойчиво планиране на градското развитие на гр. Свищов, като център на агломерационен ареал чрез разработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие за периода 2014-2020 г. (ИПГВР), подробни устройствени планове (ПУП) за участъците от зоните за въздействие, за които няма разработени такива, технически задания за инвестиционно проектиране.