Подкрепа за развитието на туристически атракции "НОВЕ - Сърцето на легиона - Социализация и експониране на римски военен лагер и късноантичен град Нове"

Основна цел на договора

Изготвяне на апликационна форма, бюджет и финансов анализ във връзка с проект „Подкрепа за развитието на туристически атракции „НОВЕ – Сърцето на легиона – Социализация и експониране на римски военен лагер и късноантичен град Нове“ за кандидатстване по ОПРР 2007-2013, по мярка 3.1 „Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура“ по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.1-01/2009