„Изработване на „Интегриран план за градско възстановяване и развитие, Екологична оценка и Оценка за съвместимост на плана на ОПРР“ на град Силистра за периода 2014-2020 г.”

Основна цел на проекта

Планиране на градското развитие чрез изработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Силистра за периода 2014-2020г. с прилежащи програми за реализация, изготвяне на задания за изработване/преработване на ПУП/ове за участъците от зоните за въздействие, както и съвместяване на подземен и надземен кадастър, в резултат на идентифицираните проблеми в одобрените зони за въздействие и дейности по публичност и информация.