„Разработване и въвеждане на методика за мониторинг, контрол и последваща оценка на Общински план за развитие и разработване на Общински план за развитие на община Пазарджик за периода 2014 – 2020 г.“

Основна цел на проекта

Основната цел на услугата, предмет на настоящата обществена поръчка, е насочена към ефективно планиране и изпълнение на политики в партньорство и координация с всички заинтересовани страни; Разработване на Методика за мониторинг, контрол и последваща оценка на Общински план за развитие; Разработване на Общински план за развитие на община Пазарджик за периода 2014- 2020 г.