„Техническа помощ за подготовка на пълен инвестиционен проект за „Изграждане на канализация и ПСОВ и подмяна на водопроводна мрежа в с. Црънча" и „Техническа помощ за подготовка на пълен инвестиционен проект за „Изграждане на канализация и ПСОВ и подмяна на водопроводна мрежа в с. Паталеница"

Основна цел на договора

Дефиниране на проекта и неговите цели, идентифициране на неговите въздействия, целеви групи и заинтересувани страни, извършване на многокритериен анализ в рамките на анализа „Разходи-ползи“, извършване на социален и екологичен анализ; попълване на формуляра за кандидатстване и всички съпътстващи документи, с оглед подготовка за финансиране на инвестиционния проект по приоритетна ос 1 на ОПОС.