"Подготовка и изпълнение на проекти за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж."

Основна цел на проекта

Консултиране на цялостната инвестиционна идея и отделни етапи на проекта, спрямо съществуващата стратегическа, институционална и нормативна рамка, разработване на проектно предложение и бюджет, както и консултиране на всички необходими документи за кандидатстване.