„Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) на град Пазарджик“

Основна цел на проекта

Осигуряване на техническа помощ на Възложителя за изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) на град Пазарджик. ИПГВР трябва да допринесе за повишаването на качеството на живот и съответните екологични условия, включително предотвратяване на рискове, както и да подобри физическата среда в град Пазарджик и прилежащия агломерационен ареал, като част от по-широкообхватната стратегия за икономическото, социално и екологично развитие.