“Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Малко Търново”.

Основна цел на проекта

Осигуряване на консултантска помощ за община Малко Търново при разработването на  Интегриран план за градско възстановяване и развитие чрез, който ще се създадат необходимите предпоставки и условия за динамично и комплексно развитие на територията гр. Малко Търново, подобряване на качеството на живот на местната общност, съществено подобрение на  условията за развитие на икономиката и повишаване на инвестиционната атрактивност на града и прилежащите му територии.