„Подобряване на ефективността и ефикасността на администрацията на Община Казанлък“ финансиран по оперативна програма “Административен капацитет“ 2007-2013 г.

Основна цел на проекта

Изготвяне на предложение за актуализиране на устройствения правилник на Община Казанлък; Изготвяне на предложения за актуализиране на правилници, вътрешни правила, наредби и длъжностното разписание на Община Казанлък; Актуализиране на структурата и формата на програмния бюджет и вътрешните правила и процедури за организация на бюджетния процес на Община Казанлък.