„Разработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) на град Елхово“

Основна цел на проекта

Планиране на устойчивото развитие на град Елхово, чрез изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие с времеви хоризонт до 2020 г. Интегриране на проекти и програми за обновяването на градската среда, чрез които да се постигне подобряване на стандарта на живот, облика на града, икономическата му жизненост, екологичната устойчивост и социалната активност в съответствие със съвременните изисквания за развитие на европейските градове.