"Изготвяне на последваща оценка на изпълнението на ОПР 2007 – 2013 на община Долна Митрополия”

Основна цел на проекта

Последваща оценка на документите за стратегическо планиране – регионални планове за развитие, областни стратегии за развитие и общински планове за развитие. Оценка на степента на постигане на целите на устойчивостта на резултатите; Оценка на общото въздействие, оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси; Изводи и препоръки относно провеждането на политиката на регионално и местно развитие.