"Изграждане на ПСОВ, реконструкция и разширение на ВиК мрежа, гр. Чирпан"

Основна цел на договора

І етап -постигане на пълна проектна готовност с инвестиционен проект. ІІ етап – изграждане на ПСОВ с индикативен капацитет 25 000 е.ж.; изграждане на довеждащ колектор и съпътстваща инфраструктура за ПСОВ; изграждане на канализационна мрежа с индикативна дължина 9 км.; реконструкция и модернизация на ВиК мрежата.