„Провеждане на функционален анализ и въвеждане на устойчиви механизми за управление и оценка на работните процеси в общинска администрация - Бургас“

Основна цел на проекта

Оптимизиране на функциите на общинска администрация- Бургас за постигане на по-голяма ефективност и избягване на дублиращи се функции; Подобряване на организацията и работните процеси; Постигане на максимална релевантност на функциите на вътрешните административни звена спрямо поставените цели и правомощията на местната власт; Създаване на механизъм за обективна оценка на работата на общинската администрация.