"Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Бургас бе изготвен в изпълнение на проект от Община Бургас."

Основна цел на проекта

Осигуряване на планиране на устойчиво и балансирано развитие на градската територия на град Бургас, чрез изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) до 2020 г. Определяне на визия за развитие на гр. Бургас до 2020 г; Идентифициране на градски територии и зони с негативни тенденции в развитието; Осигуряване на планова основа за устойчиво развитие на гр. Бургас.