„Добро управление, ефективност и прозрачност в Министерството на земеделието и храните“

Основна цел на проекта

Повишаване на равнището на превенция и противодействие на корупцията в МЗХ, чрез постигане на пълна прозрачност и ефективен контрол в сферите на разпоредителните сделки и спектъра от предлаганите административни услуги. Сравнително-правно изследване на релевантни чуждестранни законодателства за осигуряване на прозрачност при предоставяне на административни услуги и превенция на корупцията.