„Остойностяване и систематизиране на база исторически данни на дейностите по процедурите за предоставяне на БФП и остойностяване на база пазарно изследване на непреките разходи за проектите по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г“.

Общата цел на договора е извършване на изследвания, които впоследствие да се използват като база за остойностяване на разработените от Управляващия орган методологии за прилагане на една или повече от възможностите за опростени разходи спрямо операциите, финансирани в рамките на ОП РЧР 2014-2020 г.

Извършени дейности по договора:

  • Документално изследване на исторически данни с цел остойностяване и систематизиране на дейностите по процедурите
  • Документално изследване с цел изготвяне на информация за стойността на непреките разходи на отделните типове бенефициенти по ОПРЧР 2014 – 2020 г.
  • Изготвяне на предложение за индексиране на идентифицираните стойности

Получени резултати от изпълнението на договора:

  • Остойностени и систематизирани дейности по процедурите за предоставяне на БФП по ОП РЧР 2007-2013 г. чрез извършено документално изследване на исторически данни. В обхвата на тази задача попадат дейности, реализирани в рамките на приоритетни оси 1, 2, 5, 6, 7 и 8 на ОП РЧР 2007-2013 г.
  • Остойностени непреки разходи за проектите по ОП РЧР 2014-2020 г. чрез извършено пазарно изследване сред отделните типове бенефициенти по ОП РЧР 2014-2020 г.