“Изготвяне на планове за действие за укрепване на административния капацитет на бенефициентите на ОПРР“

Основна цел на проекта

В рамките на проекта беше проведено изследване на бенефициентите на ОПРР, включващо анализ и оценка на административния, техническия и финансов капацитет на бенефициентите на ОП ”Регионално развитие” 2007-2013 г. Изследването позволи да се определи капацитета на бенефициентите за управление на средствата, отпуснати по схеми за безвъзмездна финансова помощ по оперативната програма, както и степента им на готовност за управление на проекти за следващия програмен период (2014-2020).