„Извършване на анализ и оценка на човешките ресурси и административния капацитет и на организационната структура на Дирекция „КПОС” в МОСВ, актуализиране на стратегията за организационно развитие, разработване на стратегия за развитие на човешките ресурси, както и на специализиран план за обучения на служителите в дирекцията за периода до 2012г.”

Основна цел на договора

Анализ и оценка на нивото на административния капацитет на дирекция „Кохезионна политика за околна среда”, Управляващ орган на ОПОС, идентифициране на съществуващи пропуски по отношение на знания и умения, брой и квалификация на служителите и определяне на нуждите от специализирани обучения във връзка с управлението, изпълнението, наблюдението и оценката на ОПОС и с одитирането на дейностите и процесите по програмата.