„Анализ и оценка на административния, технически и финансов капацитет на институционалните бенефициенти на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

 

ОСНОВНА ЦЕЛ НА ПРОЕКТА

Укрепване на капацитета на институционалните бенефициенти на ОП „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. (ОПИК) за успешно изпълнение и осигуряване на висока степен на усвояване на средствата от структурните и инвестиционни фондове (ЕСИФ) на Европейския съюз.