„Предварителна оценка (ex-ante assessment) и стратегия за ефективното прилагане на финансови инструменти по ОПИК 2014-2020г." по проект № 0114-СО-1.2 „Повишаване на ефективността на работата на Сертифициращия орган при сертифициране на разходите 2013-2015г."

Основна цел на проекта

Извършване на анализ и проучване на по-широк кръг от възможности, както по отношение на прилагането на финансови инструменти по отделните оперативни програми, така и по отношение на цялостното им управление в България; Научени уроци при прилагането на инструментите за финансов инженеринг през програмния период 2007-2013; Идентифицирани нужди във връзка с прилагането на финансовите инструменти в България през програмния период 2014-2020; Институционална рамка за прилагане на финансови инструменти в България през програмния период 2014-2020 г.