"Подобряване на политиката по управление на човешките ресурси в държавната администрация"

Основна цел на договора

Разработване и въвеждане на стандарти за управление на човешките ресурси в държавната администрация; Развитие на компетентностите в областта на управление на човешките ресурси чрез обучение; Проучване на мнението на служителите в администрацията относно провежданите политики по УЧР; Повишаване на информираността на младите хора относно възможностите за работа в държавната администрация.