„Анализ на управлението на средствата от ЕС"

Основна цел на договора

Оптимизиране управлението на средствата от ЕС, като за изпълнението му беше извършено проучване и анализ на правомощията и институционалната рамка за управление на средствата от ЕС, анализ на процесите по планиране, управление, мониторинг и контрол от проектния/програмен цикъл за изпълнение на Оперативните програми. Обект на изследване бяха органите и звената, отговорни за планирането, координацията и контрола на общата рамка за усвояване на средствата от фондовете на ЕС.