"За по-добро обществено управление: институционализиране на процеса по оценка на въздействието в държавната администрация“

Основна цел на договора

Подобряване на качеството на политиките и нормативните актове, чрез изготвяне на предварителни и последващи оценки на въздействието, институционализиране на процеса по оценка на въздействието и изграждане на административен капацитет за извършването му в държавната администрация.