„Мониторинг и оценка на възможностите за подобряване прозрачността на общинските администрации"

Основната цел на договора

Проучване на съществуващите и идентифициране на нови възможности за прозрачност и достъп до администрацията; Разработване на аналитичен доклад; Разработване на практическо ръководство за НПО, за партньорство с администрацията за осигуряване на прозрачност по основните области дефинирани от проучването