"Изготвяне на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Тутракан като център на агломерационен ареал."

Основна цел на проекта

Разработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Тутракан като център на агломерационен ареал, насочен към устойчиво и трайно преодоляване на високата концентрация на икономически, природни и социални проблеми, чрез интегриране и координирано управление на различни финансови инструменти и секторни политики и концентрация на ресурсите в цялата градска територия.