„Повишаване на конкурентно способността на Интерактив Медиа Сървисиз ООД"

Основна цел на проекта

Консултиране на проектната идея и кандидата, с оглед допустимост за безвъзмездно финансиране, по Оперативна програма „Развитие на конкурентно способността на българската икономика“ 2007-2013 г. чрез процедура BG161PO003-2.1.11 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия“. Изработване на конкурентно проектно предложение, съгласно изискванията на схемата за безвъзмездна помощ.