Въвеждане на система за планиране и управление на ресурсите във Филкаб АД проектното предложение за финансиране по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-201З г.

Основна цел на проекта

Общата цел на проекта е Филкаб АД да подобри конкурентноспособността и повиши ефективността на дейността си, като автоматизира и интегрира работните процеси и данни, свързани с тях в реално време, посредством внедряване на софтуерна система за планиране и управление на ресурсите (ERP).