BG161PO003-2.1.11-0431 " Технологично обновяване и повишаване на ефективността в ЕТ „Дарс-91 - Димитър Събков“

Основна цел на договора

Консултантска помощ и изработване на проектно предложение в рамките на схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.1.13 Технологична модернизация в малки и средни предприятия“.Структуриране на проектно предложение, изготвяне на бизнес план на инвестицията, изготвяне на бюджет и формуляр за кандидатстване и необходимите приложения към проектната документация съгласно изискванията на схемата за безвъзмездна помощ.