"Консултантска помощ за изготвяне на Инвестиционен проект за „Оптимизиране и развитие на бизнес процеси и високотехнологични решения”

Основна цел на проекта

Проектът се състои в преструктуриране на три от основните процеса от дейността на фирмата, свързани с предоставяне на услуги от компаниите от групата Experian. Инвестицията е за наемане на 150 нови служители във фирмата за изпълнение на дейности, свързани с преструктурирането на компанията, закупуване на дълготрайни материални активи под формата на офис обзавеждане и компютри за новоразкритите работни места и наемане на допълнителна работна площ. Извършената консултантска услуга от Ню Ай АД включва: Изготвяне на заявление за издаване на сертификат за клас инвестиции, инвестиционен проект и приложимите документи съгласно Закона за насърчаване на инвестициите.