"Повишаване капацитета на заетите в 'Доверие - Брико' АД"

Основна цел на проекта

Консултиране на проектната идея на „Доверие-Брико“ АД, разработване на формуляр за кандидатстване на база информация, предоставена от Възложителя; разработване на бюджет на проекта, окомплектоване на проектното предложение, съгласно изискванията на Схемата.