„Професионални знания и личностно самопознаване - комбиниран подход за повишаване компетентността на служителите" по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: "Квалификационни услуги и обучения за заети лица - фаза 2" по ОП „Развитие на човешките ресурси" 2007-2013 г.

Основната цел на договора

Разработване на проектно предложение „Професионални знания и личностно самопознаване – комбиниран подход за повишаване компетентността на служителите“ по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: „Квалификационни услуги и обучения за заети лица – фаза 2″ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013 г.

С изпълнението на проекта се цели повишаване капацитета на управленския персонал и подобряване уменията на персонала, зает с продажби и обслужване на клиенти за по-ефективно предоставяне на услуги и изпълнение на служебните задължения в предприятията.