Консултантски услуги във връзка с реализирането на Проект за подмяна на трансформатори,финансиран от Международен Фонд Козлодуй съгласно Грантово споразумение между ЧЕЗ Разпределение България АД и Европейска банка за възстановяване и развитие

Основна цел на проекта

Предоставената консултантска помощ подпомогна ефективното  усвояване  от  ЧЕЗ Разпределение  България  АД на грантовата помощ  на   Европейска   банка   за възстановяване и развитие за насърчаване на мерки за енергийна ефективност в страната.

Експертната помощ на консултанта включваше: Съдействие на Звеното за управление на проекта при подготовката на тръжни документи, включващо преглед, коментари и предложения за изменения и допълнения по текстовете на тръжните документи; Съдействие относно методологията и процедурите в процеса на одобрение на тръжните документи от страна на ЕБВР; методологията и процедурите при оценката на подадените оферти и избора на изпълнител за доставката на силови разпределителни трансформатори; Съдействие при подготовката и подписването на договор за доставка с избрания изпълнител и в процеса на изпълнение на договора.