"Повишаване на производителността на заетите лица и насърчаване на развитието на "Булярд Корабостроителна Индустрия ЕАД"

Основна цел на проекта

Консултантските услуги за разработване на проектно предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Квалификационни услуги и обучения за заети лица-фаза 2″ в рамките на Оперативна програма Развитие на човешките ресурси. Проектното предложение бе изготвено  съобразно изискванията на финансиращата институция и спецификата на дейността на „Булярд Корабостроителна Индустрия“ ЕАД.