„Подкрепа за технологична модернизация в Боряна АД" чрез Оперативна програма „Развитие на конкурентноспособността на българската икономика" 2007-2013 г., процедура BG161PO003-2.1.13 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия"

Основна цел на проекта

Консултиране на проектната идея и кандидата за безвъзмездно финансиране, структуриране и изработване на конкурентно проектно предложение, съгласно изискванията на схемата за безвъзмездна помощ, изготвяне на бизнес план за развитие на дружеството, чрез предложената инвестиция и всички необходими документи за целите на кандидатстване.