"Организационна устойчивост на професионално ориентираните НПО в подкрепа на общините“

Основна цел на договора

Проучване на нуждите на професионално ориентираните НПО, подкрепящи общините, за привличането на членове и разработване на препоръки за организационното им развитие и Разработване на методика за непрекъснато повишаване на квалификацията членовете; Проучване на нормативната база и опита в държави членки  на ЕС; Разработване на методика за повишаване квалификацията на членовете на НАСО и АСКО.