Разбаротване на проектно предложение "По-ефективно работеща администрация и нормативна уредба при осъществяване на прехода от аналогово към цифрово излъчване на аудиовизуалните медийни услуги в Република България" на АБРО

Основна цел на договора

Консултантска помощ и разработване на проектно предложение в рамките по Оперативна програма „Административен капацитет“, целящо подобряване прозрачността и отчетността на администрацията, чрез подпомагане законодателния процес по въвеждане на нова директива за аудиовизуални медийни услуги и изработване на нормативна основа за плавен преход от аналогово към цифрово излъчване.