„Разработване на ръководство за постановяване на откази за вписване в търговския регистър“ по проект „Подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса чрез развитие на информационната система на Търговския регистър към Агенция по вписванията“

Основна цел на проекта

Разработване на ръководство за постановяване на откази за вписване в търговския регистър. Анализ на действащото законодателство, регламентиращо режима на търговската регистрация, постановените вписвания и откази в търговския регистър, както и постановените съдебни актове; Анализ на бизнес изискванията за усъвършенстване на информационната система на Търговския регистър.