„Осигуряване функционирането на ИСУН 2020“

Основна цел на проекта

Усъвършенстване на координацията, контрола, прилагането и оценката на Структурните фондове и Кохезионния фонд в България в периода 2014-2020 г. Специфичните цели на проекта са: Осигуряване функционирането на информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС -ИСУН 2020, която да бъде използвана през програмния период 2014-2020 г. (ИСУН 2020); Осигуряване спазване на изискванията на европейското и националното законодателство относно изискванията към информационните системи.