„СИБИЛА - Разработване на иконометричен модел за оценка на въздействието на Структурните и Кохезионния фонд на Европейския съюз".

Основна  цел на договора

Разработване на модел за измерване ефекта от въздействието на фондовете на ЕС върху отделните сектори на икономиката изпълняван по проект „Разработване на модел за оценка на въздействието на СКФ“ финансиран по Оперативна програма Техническа помощ.