„Разработване на цялостна концепция, план за действие и процедури за прозрачност, отчетност и превенция на корупцията в АССГ" и „Обучение на 120 служители на АССГ в прилагане на цялостната концепция, план за действие и процедури за прозрачност, отчетност и превенция на корупцията в АССГ"

Основна цел на договора

Анализ и оценка на риска от корупционни практики в АССГ, разработване на етичен кодекс и единни стандарти за прозрачност и отчетност в АССГ; Изготвяне на карта на рисковите сфери/структури като инструмент за периодично наблюдение; Разработване на  наръчник с вътрешни правила и процедури за работа на АССГ за прозрачност, отчетност и превенция на корупцията; Обучение на 120 служители на АССГ.