Публикувано на 26 май 2017

Програма „Дунав“ е транснационална програма, предлагаща разнообразни проектни възможности за реализация от кандидати от страните-членки на ЕС Австрия, България, Чехия, Германия с федералните провинции Бавария и Баден-Вюртемберг, Хърватия, Унгария, Румъния, Словения и Словакия, както и кандидат-членките Босна и Херцеговина, Сърбия, Молдова, Черна гора и Украйна (областите Ивано-Франковска, Закарпатска и Одеса).

Понастоящем, актуална по програмата е Втората покана за подаване на проектни предложения с краен срок 6 юни 2017 г. с бюджет 50 834 974,48 евро, предоставени от ЕФРР и още 4 420 498,53 евро по ИПП. ЕС ще финансира 85% от стойността на даден проект, а МРРБ осигурява останалото съфинансиране от 15% за българските партньори по програмата. Водещи партньори най-общо могат да бъдат местни, регионални, национални и публично-правни органи, международни организации и частни НПО. Техни партньори трябва да са местни, регионални, национални и публично-правни органи, международни организации и частни организации (вкл. предприятия, регистрирани в страните-членки на ЕС в програмната област). Изискването е партньорите да бъдат поне трима, включително водещия. Според изискванията на програмата, оперативната фаза на проектите не трябва да надвишава 36 месеца, а кандидатстването този път е по-опростено и еднофазно – извършва се изцяло онлайн чрез попълване и прилагане на формуляри. Ще бъдат подкрепени проекти в следните направления:

Приоритетна ос 1: Иновативен и социално ангажиран Дунавски регион

  • Специфична цел 1.1 „Подобряване на средата за балансиран достъп до знание“ (частично ограничена за кандидатстване – подкрепя се комерсиализация на резултатите от изследвания и трансфер на технологии; клъстерни политики и транснационално клъстерно сътрудничество, основано на подходи за интелигентна специализация; управление на правата върху интелектуалната собственост за подкрепа на иновациите);
  • Специфична цел 1.2 „Увеличаване на уменията и знанията за бизнес и социалните иновации“обучение и сътрудничество за повишаване квалификацията на служителите в бизнес сектора; стратегии за мотивиране на младежите за участие в научни и иновационни дейности и насърчаване на предприемачеството сред младите хора; социални иновации, иновативни системи за обучение в областта на социалните услуги; мултидисциплинарни мрежи и съвместни транснационални действия за повишаване на необходимите за работа квалификации; инструменти и услуги за иновативно предприемачество и изграждане на капацитет за стартиращи предприятия; изграждане на капацитет на публичната администрация за иновативни обществени поръчки, продукти и услуги; транснационални образователни и обучителни мрежи в областта на висшето образование за по-добро обвързване на академичните и бизнес квалификации;

Приоритетна ос 2: Околна среда и културно ангажиран Дунавски регион

  • Специфична цел 2.1 „Устойчиво използване на природното и културното наследство и ресурси“ (частично ограничена за кандидатстване – подкрепят се мерки за предотвратяване на наводнения (системи за мониторинг/ранно известяване, превантивни решения) и/или управление на качеството на водите (например хармонизирани системи и решения за мониторинг и оценка, мерки за намаляване на замърсяването с хранителни и опасни вещества, по-ефективни решения за пречистване на отпадъчните води);
  • Специфична цел 2.2 „Възстановяване и управление на екологични мрежи и коридори“съвместни и интегрирани решения за устойчив туризъм, отдих и култура; общи стратегии за разработване на общи подходи за опазване и устойчиво използване на природното и културно наследство и сигурни ресурси; развитие на клъстери и мрежи на обекти на културното наследство; разработване на съвместни подходи за защита на природното и културно наследство; мерки за енергийна и ресурсна ефективност като интегриран аспект на устойчивото развитие на туризма; интегрирани решения за устойчиво управление на транспорта; устойчиви транспортни съоръжения; образование, обучение и изграждане на капацитет в подкрепа на туризма, еко туризма и транспортните решения в подкрепа на околната среда; подкрепа за мултикултурализма, културния обмен и установяването на връзки в сферата на творческите индустрии; стратегии в подкрепа на управлението и опазването на природните и културни ресурси и наследство; планове за управление на риска за обектите на културното и природно наследство, изложени на климатични промени;
  • Специфична цел 2.3 „Подобряване на транснационалното управление на водните ресурси и превенция на риска“възстановяване, опазване и подобряване на мрежата от зелени инфраструктури/биокоридори с транснационално значение в Дунавския регион; картографиране на екосистемите, наблюдение на техните промени и тези в земеползването и тяхното въздействие върху биологичното разнообразие; намаляване на пречките, повторно свързване на съседни заливни зони/влажни зони, подобряване управлението на земите и водите и опазването на природата; интегрирано управление на местообитанията, опазване и повторно заселване на видове; предпазване на околната среда от наводнения и по-нататъшното разширяване на вътрешното корабоплаване и транспортната инфраструктура чрез мулти-секторни партньорства; повишаване на информираността и екологичното образование; опазване на почвите; управление, контрол и ликвидиране на инвазивни чужди видове в Дунавския регион; укрепване капацитета и мрежите на НПО и заинтересованите страни, ангажирани в опазването на биоразнообразието и природата;
  • Специфична цел 2.4 „Подобряване на готовността за управление на рискови ситуации“сътрудничество и съвместимост между органите, отговорни за реакция при спешни ситуации в страните от Дунавския регион; съвместна база данни и капацитет за наблюдение, както и механизми за обмен на информация; сценарии за управление на риска, интегрирани действия, насочени към последиците, съпътстващи дискусионни платформи по теми за адаптирането към климата и намаляване на риска от бедствия; модерни управленски системи и инструменти за подобряване представянето на публичните институции на всички нива; разработване на процедури и планове за бърз отговор в случай на инциденти на индустриални замърсявания и трансгранични технико-технически инциденти; образование, обучение и изграждане на капацитет за подкрепа при управлението на риска; сътрудничество за елиминиране на неконвенционалните експлозиви и запалителни устройства;

Приоритетна ос 3: Подобрена свързаност и енергийна отговорност на Дунавския регион 

  • Специфична цел 3.1 „Екологосъобразни и сигурни транспортни системи“ (частично ограничена за кандидатстване – подкрепя се мулти/интермодалност (включително, но без да се ограничава до железопътния и въздушния транспорт), безопасността на транспорта (включително ИТС, ако е приложимо), модернизацията на вътрешните водни пътища, свързване на селските райони и подобряване на обществения транспорт);
  • Специфична цел 3.2 „Подобряване на енергийната сигурност и енергийната ефективност“развитие за съвместна енергийна инфраструктура в Дунавския регион; политики и планове за действие за интелигентни мрежи; регионално енергийно планиране и координация за диверсифициране на енергийните източници и подобряване сигурността на енергийните доставки; политики и стратегии за увеличаване употребата на ВЕИ; концепции за енергийна ефективност; позициониране на генериращи и трансмисионни мощности; развитие на човешките ресурси и обмен на опит, съпровождащи развитието на политики и технологии.

Допълнителна информация може да бъде получена на адрес: http://www.interreg-danube.eu/calls/calls-for-proposals/second-call-for-proposals, въпроси могат да бъдат задавани на: danube@interreg-danube.eu, а кандидатстването се извършва тук: http://www.interreg-danube.eu/calls/calls-for-proposals/second-call-for-proposals/dtp-second-call-for-proposals-application-form.

Още от блога