Публикувано на 11 ноември 2015

Предложенията трябва да имат добавена стойност в решаването на конкретни проблеми

Европейската комисия (ЕК) предоставя възможности за финансиране на проекти, които да се реализират съвместно с други страни от региона. Две от тях са „Дунав“ 2014 – 2020 и „Балкани-Средиземно море“ 2014 – 2020. Транснационалните програми не разполагат с ясния тематичен фокус и значимите финансови ресурси на традиционните оперативни програми, но обединяват усилията на организации от страни с различна степен на икономическо и социално развитие, които имат както различни, така и сходни проблеми.

Проекти по реката

Програма „Дунав“ с общ бюджет 273.28 млн. евро е насочена към възможности в района на р. Дунав. В нея са включени страните Австрия, България, Чехия, Германия с федералните провинции Бавария и Баден-Вюртемберг, Хърватия, Унгария, Румъния, Словения и Словакия. Участват и кандидат-членките Босна и Херцеговина, Сърбия, Молдова, Черна гора и Украйна (областите Ивано-Франковска, Закарпатска и Одеса). Процедурата за приемане на проекти е облекчена и е на две фази. Първо се подава заявление за интерес с основна информация за проекта. Кандидатите, за чиито проекти е преценено, че отговарят на целите на програмата и имат потенциал за устойчиви резултати, подават след това формуляр за кандидатстване, където детайлно представят намеренията си.

Трети ноември беше срокът за подаване на заявления за интерес по първата покана за набиране на проекти. Подадени са 576 предложения, а бюджетът е  83.5 млн. евро. Те се разработват от организации от поне три партньора, като водещият трябва да е от страна от ЕС. Собственото финансиране от кандидатите е 15% от стойността на проекта.

Първата покана подкрепя проекти по 4 приоритета на програмата:

1. „Иновативен и социално ангажиран Дунавски регион“ – насочен към проекти, стимулиращи научноизследователски и развойни дейности (НИРД), развитие на клъстерите, икономическа специализация на районите, създаване на нови работни места и повишаването на квалификацията на заетите лица, както и интернационализацията на предприятията.

2. „Околна среда и културно ангажиран Дунавски регион“ ще реализира проекти за укрепване на транснационално управление на водите и предотвратяване на риска от наводнения, намаляване на замърсяването в р. Дунав, контрол на качеството на подземните води.
Второто направление на тази ос разглежда проекти в областта на природното и културното наследство, туризма и културата, развитието на клъстери в съответните области. Приоритетна ос 2 ще финансира и проекти, свързани с подобряване на мрежата от транснационали биокоридори, картографиране и защита на природни местности, управление на местообитанията, разширяване на вътрешното корабоплаване и транспортната инфраструктура, опазването на почвите. В допълнение ще се подкрепя и сътрудничеството между органите за спешни ситуации, изграждането на съвместна база данни, капацитет за обмен на информация.

3. Третият приоритет е свързан със сухоземния и водния транспорт, мултимодалните връзки и летищната инфраструктура. Подкрепя се присъединяване към Трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T), модернизация на флота или развитие на пристанищата, сътрудничество между водните администрации и тези на защитените зони, подкрепа за речния транспорт и велосипедните маршрути. Така също проекти в сферата на енергийната сигурност и ефективност, включването в енергийни мрежи и развитието на обща енергийна инфраструктура в Дунавския регион, диверсифициране на енергийните източници.

4. Четвъртият приоритет се отнася до проекти за повишаване капацитета на публичните институции, обмен на добри практики за пазара на труда и квалификацията, адресиране на демографските промени и миграционните предизвикателства.

Потенциални получатели на средства са местни, регионални и национални власти, предприятия, клъстери, бизнес организации, неправителствени организации (НПО), НИРД организации, образователни институции, чиято дейност е свързана с конкретна тематична област.

В очакване на одобрение от Брюксел

Програма „Балкани-Средиземно море“ все още чака своето одобрение от ЕК, но до края на ноември се предвижда да бъде обявена първата схема за набиране на проекти. Програмата обхваща България, Кипър, Гърция Албания и Македония, като цели да насърчи развитието и сътрудничеството за повишаване на конкурентоспособността. Първите проекти ще бъдат за „Предприемачество и иновации“ с бюджет от 7.793 млн. евро и „Околна среда“ с 12.339 млн. евро (общо 55% от бюджета по програмата). Изисква се участниците в един проект да са поне от три държави, поне една от които от ЕС. Програмата 100% безвъзмездно финансиране и поради това се очаква да привлече интерес.
По първия приоритет „Предприемачество и иновации“ ще се финансират обучения за съществуващи и нови предприятия, откриване на работни места в „зелените“ и „сините“ икономически сектори; социално предприемачество, развитие на клъстери, сътрудничества между бизнес, публичен сектор, НИРД центрове за насърчаване на предприемачество за иновации. Общият бюджет за срока на програмата е 5.6 млн. евро.
На второ място с 4.9 млн. евро по този приоритет ще се финансира създаването на бизнес модел на иновациите и механизми, насърчаващи конкурентоспособността на малките и средните предприятия (МСП). От тези възможности могат да се възползват организации на МСП; агенции за развитие; местни, регионални и национални органи; центрове за технологичен трансфер и университети; НПО.
В допълнение по първия приоритет ще се развиват проекти за обучение в предприемаческо мислене, обмен на опит между МСП, помощ за стартиращи компании. По тези дейности могат да работят освен изброените по-горе групи, също и центрове за професионално обучение. Общият бюджет в това направление е 3.5 млн. евро.

По втория приоритет – „Околна среда“, ще се финансират мерки за поддържане на биологичното многообразие и управлението на защитени територии. Възможно е да се подготвят планове за управление на рисковете, създаване на туристически пакети и системи за класификация на екологично чисти продукти. В този тип проекти могат да се включат местни, регионални и национални власти, агенции за околна среда, организации за управление на защитени територии, НПО и организации на МСП. Бюджетът за целия срок на програмата е 9 млн. евро.

Друга сфера на действие по този приоритет ще бъдат иновативните технологии за управление на отпадъците, почвите и водите, извършването на проучвания; проекти за енергийна ефективност, ВЕИ, рециклиране. Те ще бъдат реализирани от местните, регионалните и националните власти, агенциите за околна среда, НПО и организациите на бизнеса. Заделените ресурси са общо 7.9 млн. евро.

Накрая приоритетът ще подкрепи повишаването на институционалния капацитет на публичните органи и заинтересованите страни за управление на околната среда и образователните мрежи за обучение на администрацията в сферата на екологичния мониторинг. За осъществяване на тези проекти могат да кандидатстват местни, регионални и национални власти, агенции за околна среда, организации за управление на защитени територии, НПО. Обявените ресурси за тази цел са 5.6 млн. евро.

ЕК няма да подкрепя проекти, ограничаващи се в обучения и обмен на добри практики. Предложенията трябва да имат добавена стойност в решаването на конкретни проблеми.

Публикацията е поместена и във вестник Капитал. Можете да я откриете тук.

Още от блога