Публикувано на 17 октомври 2018

На 1 октомври 2018 г. бе обявена втората покана за подаване на проектни предложения по съвместната оперативна програма за трансгранично сътрудничество „Черноморски басейн“ 2014-2020 г. Тя ще подкрепи общи проекти от България (Североизточен и Югоизточен региони), Гърция (Централна Македония, Източна Македония – Тракия), Румъния (Югоизточен регион), Турция (TR10 – Истанбул; TR21 – Текирдаг, Одрин и Къркларели; TR42 – Коджаели, Сакария, Дюздже, Болу и Ялова; TR81 – Зонгулдак, Карабюк, Бартън), TR82 (Кастамону, Чанкири, Синоп), TR83 – Самсун, Токат, Чорум и Амасия; TR90 – Трабзон, Орду, Гиресун, Ризе, Артвин и Гюмюшхане); Армения (цялата територия), Грузия (цялата територия), Молдова (цялата територия, но при участие на кандидати от Приднестровска област те трябва да са регистрирани като юридически лица в Република Молдова) и Украйна (Одеса, Николаев, Херсон, области Зопорожие и Донецк).

Общото безвъзмездно финансиране по поканата е в размер на 24 479 111,70 евро (БФП е с максимален размер от 92% от всички допустими разходи по даден проект, като МРРБ ще отпусне останалите до 8% за българските кандидати; държавните помощи са недопустими), които се разпределят по следния начин между две специфични цели и техните 4 приоритета:

Специфична цел 1: „Насърчаване на бизнеса и предприемачеството в рамките на Черноморския басейн“

  • Приоритет 1.1. „Съвместно насърчаване на бизнеса и предприемачеството в областта на туризма и културата“ (примерни кандидати: туристически и организации за местно развитие; туристически асоциации  / съюзи, културни и археологически асоциации / институции / обединения, местни / регионални власти, университети и образователни институции, природни паркове и управителни органи на защитени територии, местни сдружения на бизнеса, фермерски асоциации, НПО и др.). Ще бъдат подкрепени дейности като: съвместни трансгранични туристически продукти и тематични маршрути; диверсификация и интергация на бреговия и островен туризъм; промотиране на историческото наследство и подкрепа за неговото съхранение чрез устойчив туризъм (вкл. дребномащабни инфраструктурни работи, маркетинг); насърчаване на сътрудничеството и свързаността между заинтересованите страни в туризма, културата и туристическите оператори, електронни маркетингови инструменти и трансгранична логистична информация напр. за културни събития; развиване на съвместни туристически пакети за конкретни пазари (напр. възрастното население); споделяне на опит за промотиране на по-качествени и иновативни туристически продукти (напр. подводни археологически паркове, еко, културен и медицински туризъм);  съвместно промотиране на културни продукти (ръчно изработени изделия, произведения на изкуството и др.) и събития (фестивали, панаири); насърчаване отвореността на Черноморския регион към международния и не-европейски туризъм; подкрепа за културните и творчески индустрии (музика, мултимедия и др.); обмен на опит за развиване на щадящи природата стратегии за туризъм; подобряване на туристическите услуги и насърчаване на надграждането на знания вкл. чрез програми за обмен между образователни институции или създаване на онлайн курсове. БФП на проект: 500 000-1 500 000 евро.
  • Приоритет 1.2: „Увеличаване на трансграничните възможности за търговия и модернизация на селското стопанство и свързаните сектори“ (примерни кандидати: търговски и индустриални камари, земеделски камари, агенции за подкрепа на бизнеса и регионалното развитие, фермерски сдружения/ съюзи / кооперации и агро-индустриални асоциации / съюзи / кооперации, МСП сдружения/ съюзи / кооперации, бизнес асоциации / сдружения, земеделски и рибарски сдружения/ съюзи / кооперации, мигрантски асоциации, регионални/местни власти и агенции, изследователски институти и др.). Ще бъдат подкрепени дейности като: насърчаване на международните търговски връзки, секторните и междусекторните мрежи и партньорства (напр. бизнес форуми) и обмен за изграждане на капацитет; засилване на интернет свързаността, системите за трансграничен обмен на информация; обмен на добри практики за иновативни маркетингови и търговски стратегии, инструменти за електронен маркетинг и съвместни маркетингови стратегии; подкрепа за иновации, изследвания и сътрудничество, вкл. логистика в сектора на земеделието и съвместно производство на качествени земеделски продукти; въвеждане на иновативни технологии (органични/био продукти, устойчиво земеделие), вкл. обмен на опит и дребномащабни инфраструктурни работи в пилотни проекти; обучение в предприемачество за млади хора в земеделието и свързаните сектори;  обмен на опит за практическото въвеждане на стандарти; съвместни действия за продуктивното използване на паричните преводи от мигранти за модернизацията на земеделието, земеделските култури и хранителната индустрия. БФП на проект: 300 000-1 000 000 евро.

Специфична цел 2: „Насърчаване на координацията при опазването на околната среда и съвместни действия за намаляване на отпадъците в морските води в басейна на Черно море“

  • Приоритет 2.1. „Подобряване на съвместния мониторинг по околна среда“(примерни кандидати: научни (океанографски, хидрографски, метеорологични, сеизмологични) агенции и институти / изследователски центрове / университети, брегови, морски и пристанищни власти, местни / регионални власти и агенции, рибарски асоциации, НПО в сферата на околната среда, управителни органи на природни паркове и защитени зони (вкл. морски), училища и образователни институции и др.). Ще бъдат подкрепени дейности като: съвместен трансграничен мониторинг, оценка и информационни системи, средства и капацитет за превенция и контрол на трансграничното замърсяване (вкл. чрез дребномащабни инфраструктурни работи); трансгранично сътрудничество, информационен и изследователски капацитет (вкл. иновативни технологии) за адресиране на трансформацията на екосистемите, мониторинга на биоразнообразието и миграцията на видовете; съвместно укрепване на сътрудничеството между наука, индустрия, заинтересовани страни и хора, взимащи решения за решаване на въпроси, свързани с управлението на бреговете и хармонизиране на мониторинга, оценката на морската околна среда и осигуряването на данни; подобряване на наличието и съвместимостта на публични данни и информационни продукти (напр. карти) на Черно море, така че индустрията, властите, НПО и изследователите да могат да ги използват ефективно; трансгранично сътрудничество на морските власти за споделяне на информация за рискове или заплахи (интегрирано морско наблюдение); сътрудничество за наблюдение на околната среда между заинтересовани страни, занимаващи се с предотвратяване и управление на бедствия;  контакти и обмен на добри практики в областта на системите за ранно известяване, подобряване наличността на информация за околната среда за населението, особено на информация по отношение на земетресения, наводнения и горски пожари. БФП на проект: 500 000-1 000 000 евро.
  • Приоритет 2.2.„Повишаване на осведомеността и съвместни действия за намаляване на речните и морски отпадъци“(примерни кандидати: местни / регионални власти и услуги по управление и контрол за отпадъците, НПО в сферата на околната среда и организации на гражданското общество, училища и образователни институции, асоциации на туристическия бизнес, рибарски асоциации и пристанищни власти  и др.). Ще бъдат подкрепени дейности като: повишаване на обществената информираност и образование по отношение на речното и морското замърсяване, значението на биоразнообразието и опазването на околната среда (медийни кампании, образователни материали и насоки за отговорно гражданско поведение, насочени към различни сектори и таргет групи; споделяне и промотиране на добри практики и технологии за мениджмънт на околната среда (вкл. дребномащабни инфраструктурни работи), свързани с третирането и депонирането на отпадъци, намаляване на незаконните сметища и депа за отпадъци по речните и морските брегове и предотвратяване на неблагоприятните ефекти от тях; промотиране повторната употреба и рециклирането на отпадъци, както и използването им за производство на електроенергия; засилване на действията на общността и организиране на трансгранични речни и морски кампании за почистване; партньорства между НПО, обществата, частния сектор, местните власти и услугите за почистване за съвместна борба срещу речните и морски замърсявания; споделяне на опит за подобряване на пристанищните приемни съоръжения и услуги за събиране на отпадъци от плавателните съдове. БФП на проект: 300 000-1 000 000 евро.

Партньорството по проекта трябва да включва минимум 3 организации от най-малко 3 различни държави, с поне 1 от ЕС и 1 от страна-партньор по програмата. Партньорството може да включва до 6 организации. Участието на турски партньори е допустимо в проекти с поне 1 участник от ЕС и 1 от страна-партньор по програмата. Проектите трябва да бъдат с продължителност от 18 до 30 месеца като трябва да приключат до 31 декември 2022 г.

Оценяването ще бъде въз основа на преглед на административното съответствие, проверка за допустимост и оценка на качеството. Кандадатстването ще зе извършва от водещия партньор по електронен път до 31 януари 2019 г. (14:00 ч., GMT + 2) чрез електронната система за мониторинг на програмата на адрес http://ems-bs.mdrap.ro

 

 

 

 

Още от блога