Публикувано на 05 февруари 2019

Грантовата схема е по Приоритетна ос 1 „Конкурентен и иновативен трансграничен регион“, Специфична цел 02 „Подобряване на капацитета на МСП да разгърнат дейността си отвъд местните пазари“.

Целта на интервенцията е чрез трансгранично сътрудничество да се увеличат възможностите на МСП от граничния район за достъп до нови пазари и разширяване на тяхната икономическа дейност.

Това трябва да се постигне чрез:

 • Увеличаване на производствения капацитет;
 • Намаляване на производствените разходи;
 • Подобряване на качеството на продукта / услугата;
 • Въвеждане на нови продукти / услуги;
 • Въвеждане на технически и организационни иновации; и
 • Въвеждане на ефективни системи за маркетинг и разпространение.

Допустими географски райони:

BG413 – Благоевград (Blagoevgrad)

BG422 – Хасково (Haskovo)

BG424 – Смолян (Smolyan)

BG425 – Кърджали (Kardzhali)

EL111 – Έβρος (Evros)

EL112 – Ξάνθη (Xanthi)

EL113 – Ροδόπη (Rodopi)

EL114 – Δράμα (Drama)

EL115 – Καβάλα (Kavala)

EL122 – Θεσσαλονίκη (Thessaloniki)

EL126 – Σέρρες (Serres)

Допустими потенциални бенефициенти: Предприятия: всяко лице, което извършва стопанска дейност, независимо от правната му форма (включително социални предприятия и кооперации), които са нови предприятия (в процес на създаване или които не са завършили една финансова година) или съществуващи предприятия (които са завършили поне една финансова година).

Допустимите предприятия трябва да са МСП, чиято основна дейност отговаря на посочените кодове от КИД в приоритетните производствени сектори в трансграничния регион съгласно стратегиите за „интелигентна специализация“: селскостопанска и хранително-вкусова промишленост, управление на отпадъци за рециклиране или енергопроизводство, възобновяема енергия, енергоспестяване и енергийна ефективност, устойчив туризъм, здравеопазване, материали – технологии, строителни материали и текстилна промишленост. Допустими са само предприятия,.

Всеки допустим потенциален бенефициент (водещо предприятие бенефициент), който подава проектно предложение, следва да включи в предложението още един допустим потенциален бенефициент (предприятие бенефициент на проекта) от другата партнираща държава, с който ще си сътрудничи за разработването и осъществяването на предлагания инвестиционен план.

Допустимите видове инвестиции включват:

 • Инвестиции за създаване на нови предприятия, вкл., но не само, инвестиции в сгради, оборудване и системи и разходи за заплати, произтичащи от създаването на работни места в резултат на първоначалната инвестиция, изчислени за период от две години;
 • Инвестиции в съществуващи предприятия, вкл., но не само, инвестиции в закупуване на оборудване, опазване на околната среда, строителни работи, комуникационни мрежи;
 • Инвестиции за разработване на нови продукти/услуги, вкл., но не само, изследвания за разработване на продукти, осигуряване на патенти, закупуване на авторски права, закупуване на специализирано оборудване, информационни технологии, инсталации, превозни средства и др.
 • Инвестиции, насочени към увеличаване на заетостта в съществуващо предприятие, изчислено за период от две години;
 • Технологични и/или организационни инвестиции, насочени към намаляване на разходите за производство/услуги и всякакви други инвестиции, водещи до повишаване на конкурентоспособността на предприятията, вкл., но не само, закупуване на специализирано оборудване и технологии, системи за мониторинг; закупуване на ИТ оборудване, обучение и трансфер на ноу-хау, виртуални бизнес центрове и др.;
 • Инвестиции, насочени към увеличаване на производствения капацитет и / или осигуряване на стабилни минимални производствени прагове (количества), което позволява на предприятието да има достъп до по-големи пазари;
 • Инвестиции, насочени към подобряване на качеството на продукта/услугата, вкл., но не само, подобрения в дизайна на характеристиките на продукта/услугата, подобрения в сервизното обслужване на клиентите, подобрения в гаранцията на продуктите, мерки за корпоративна отговорност, системи за цялостно управление на качеството и всякакви други аспект, който определя общото ниво на качество на продукта/услугата, вкл. „марката на продукта“ като „зелено“ или „традиционно“;
 • Инвестиции, насочени към достъп до нови пазари или пазарни сегменти, вкл., но не само, маркетингови проучвания, дистанционни технологии, „организационно сътрудничество” и съвместни бизнес схеми с други предприятия, фирмени изложбени зали в предприятието и др.

Общото индикативно публично финансиране е 10 000 000 евро, от които 30% ще бъдат насочени към нови предприятия. Минимална допустима инвестиция (общо за предложение): 300 000 €. Максимална допустима инвестиция (общо за предложение): 600 000 €. Максимален размер на БФП на предприятие (отделно предприятие) в размер на 200 000 € за период от три години, съгласно Регламент (de minimis).

Поканата ще бъде отворена от 15 февруари 2019 г. до 15 април 2019 г.

За повече информация: http://www.interreg.gr/en/

 

Още от блога