Публикувано на 19 август 2015

ИСУН 2020 се надгражда, за да могат всички страни в процеса да получават по-прозрачна информация

Едно от задълженията на България като държава, членка на ЕС, през новия програмен период 2014 – 2020 г., както и досега, е да осигури информационна система за управление, изпълнение, наблюдение и контрол на проектите, финансирани по одобрените от ЕС оперативни програми. Новото задължение е свързано с осигуряването на електронен обмен на информация между всички страни, участващи в тези процеси – бенефициенти, управляващи органи, сертифициращ и одитен орган.

В България от 2010 г. е въведена Информационната система за управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС (ИСУН). За новия програмен период тя се надгражда и оптимизира до качествено ново ниво – ИСУН 2020. Чрез разработването и въвеждането на нови функционалности и надграждане на съществуващи се цели да се изгради среда, която да подпомага и улеснява всички участници в процеса по управление на европейски средства, като се уеднаквят основните работни процеси на отделните управляващи органи, стандартизират се основните използвани документи и се въведе използването на структурирани данни, които се наследяват автоматично в различни етапи от проектния цикъл. Системата осигурява електронна комуникация между различните страни и автоматичен обмен на информация с други електронни регистри в страната.

Своевременно въвеждане на информацията

През новия програмен период фокусът при изпълнението на оперативните програми е поставен върху постигането на планираните резултати. Ето защо системата е търсеният инструмент, който осигурява актуална и надеждна информация за постиганите индикатори при всеки проект и програма. Основният принцип, който се спазва, е информацията да се въвежда своевременно там, където се генерира. Това позволява извършването на необходимите актуални и коректни справки по зададените основни параметри, осигурява надеждна и своевременна информация за финансовото и физическото изпълнение на проектите и гарантира, че решенията за управлението на програмите се взимат информирано на базата на максимално пълна информация.

Новото при ИСУН 2020 е, че предлага повишена ефективност, прозрачност и проследимост. При настоящата концепция се използват стандартизирани формуляри от всички управляващи органи в процеса на кандидатстване и отчитане. Информацията, веднъж въведена в системата, се наследява във всички модули, където е необходима, без да се изисква нейното повторно въвеждане. В резултат се намалява административната тежест за кандидатите, подобрява се работата на управляващите органи, както и се преодоляват значителна част от причините за забавяне и технически грешки при управление на проекти.

Системата се използва на всички етапи от проектния цикъл

Кандидатът попълва своето проектно предложение чрез интернет базирано приложение, като той или друго лице от негово име има възможност многократно да се връща и коригира проекта в системата до финализирането му и подаването му през ИСУН 2020.

Оценката на проектните предложения се извършва изцяло в системата, като по този начин се осигурява по-голяма прозрачност и проследимост на процеса. Проектните предложения се разпределят автоматизирано между членовете на оценителната комисия. Работата на оценителната комисия е в онлайн режим, което осигурява гъвкавост и ускоряване на оценителния процес. Класирането се извършва автоматично.

Отчитането на проектите също се извършва през ИСУН 2020. Бенефициентите попълват унифицирани за всички програми отчетни документи, които съдържат вече информацията от проектното му предложение и/или предишни отчети. По този начин се елиминира необходимостта от повторно въвеждане на едни и същи данни и се намалява рискът от допускане на грешки и връщане на документи от управляващите органи за коригиране, както и техническото време, необходимо за подготовка на пакет отчетни документи. Това от своя страна е предпоставка за намаляване на времето за верифициране и изплащане на разходите.

ИСУН 2020 ще бъде свързана с различни регистри, налични в администрацията с цел използване на информация от тях. Например при попълване на формуляр за кандидатстване и въвеждане на ЕИК от кандидата, чрез връзката с Търговския регистър (ТР), в ИСУН директно се зарежда необходимата информация от ТР като адрес на управление и т.н. Към момента са разработени интерфейси с ТР, БУЛСТАТ, с Централния регистър за неправителствени организации. Предвиждат се връзки с други информационни системи и регистри – регистъра за минималните помощи, регистъра за държавните помощи и др.

Възможност за връзка между страните

Едно от най-важните подобрения на ИСУН 2020 е възможността за осъществяване на комуникацията между оценителната комисия и кандидатите, между бенефициентите и управляващия орган, сертифициращия и одитния орган през системата. Вече няма да са нужни две седмици, за да стигне едно писмо от бенефициента до управляващия орган, нито ще бъде необходимо да се разпечатват в няколко копия обемните документи. Съобщенията и цялата необходима информация ще се получават в реално време.

Цялото проектно досие на бенефициента по даден проект ще бъде налично в системата, което значително ще улесни проверката на исканията за средства и действията на контролните органи. Това ще повиши прозрачността на целия проектен цикъл по управление на средствата от ЕС.

Първата схема по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ показа безпроблемно функциониране на системата при подаване на проекти, като бяха получени над 850. В момента тече електронна оценка на постъпилите проектни предложения, след което ще се пристъпи към сключване на договори, както и управление на проектите. До края на годината ще бъде пуснат в експлоатация пълният набор функционалности на системата.

–––
Системата се разработва по проект на Министерския съвет, финансиран през предходния програмен период по оперативна програма „Техническа помощ“. Проектът се изпълнява от консорциум „ИСУН 2020“, обединение на фирмите Ню Ай АД и „Абати“ АД.
––-
Публикацията е поместена и във вестник Капитал. Можете да я откриете тук.

Още от блога