Публикувано на 01 февруари 2017

На 31 януари 2017 г. бе открита първата покана за проектни предложения по Съвместната оперативна програмата за трансгранично сътрудничество „Черноморски басейн 2014-2020“ като срокът за подаване на предложенията е 31 май 2017 г.

Програмата ще подкрепи проекти в областта на следните цели и приоритети:

Специфична цел 1. Насърчаване на бизнеса и предприемачеството в Черноморския басейн

  •  Приоритет 1.1: Съвместно насърчаване на бизнеса и предприемачеството в областта на туризма и културата (проекти на стойност € 500 000 – 1 500 000)

Подкрепяните дейности включват развиване и макетиране на съвместни трансгранични туристически продукти; диверсификация и интеграция на брегови и воден туризъм; промотиране на историческо наследство и подкрепа за опазването му чрез устойчив туризъм; насърчаване на сътрудничеството и свързаността между заинтересованите страни в областта на туризма, културата и туроператорите; насърчаване на инструментите за онлайн маркетинг и трансгранична логистична информация за културни събития; споделяне на опит и развиване на съвместни туристически пакети за конкретни пазари; съвместно промотиране на занаятчийството или културни събития и фестивали; мерки в подкрепа отварянето на Черноморския регион към международни и неевропейски туристически пазари; сътрудничество и споделяне на опит в сферата на културните и творчески индустрии; развиване на природосъобразни туристически стратегии; съвместни програми за обмен между образователни институции на млади специалисти в областта на туризма или създаване на онлайн курсове.

  • Приоритет 1.2: Увеличаване на трансграничните възможности за търговия и модернизация на селското стопанство и свързаните сектори (проекти на стойност € 300 000 – 700 000)

Подкрепяните дейности включват насърчаване на международните търговски връзки, секторните и междусекторни мрежи и партньорства и подкрепа за изграждане и обмен на знания; интернет свързаност, трансгранични системи за обмен на информация, данни за пазари и логистика със засилена употреба на ИКТ технологии; обмен на добри практики в сферата на иновативния маркетинг и търговските стратегии, инструментите за електронен маркетинг и развиването на съвместен регионален брандинг; иновации, изследвания и сътрудничество, включително за развиването на логистика, в сферата на земеделието, съвместно развиване и прилагане на стратегии за производство на качествени земеделски продукти; иновативни технологии за секторно развитие (органични/био продукти, устойчиво земеделие), обмен на опит и дребномащабни инфраструктурни дейности по пилотни проекти; подкрепа за предприемачеството чрез обучение на младежи работещи в земеделието и свързаните с него сектори; обмен на добри практики при въвеждането на стандарти.

Специфична цел 2. Насърчаване на координацията при защитата на околната среда и съвместно намаляване на морските отпадъци в Черноморския район

  •  Приоритет 2.1: Подобряване на съвместния мониторинг по околна среда (проекти на стойност € 500 000 – 1 000 000)

Подкрепяните дейности включват нарастване на съвместния и съвместимия трансграничен мониторинг, оценка и информационни системи, инструменти и капацитет за предотвратяване и контрол на трансграничното замърсяване; подобряване на дългосрочното трансгранично сътрудничество, обмена на информация и изследователския капацитет за справяне на промените в екосистемите, мониторинга на биоразнообразието и миграцията на видове; сътрудничество между заинтересовани страни от сферата на науката, индустрията и хората на ръководни позиции по отношение на съвместното брегово управление и хармонизирането на мониторинга, оценката на морската среда и набирането на данни; увеличаване на наличните и съвместими достъпни онлайн данни и информационни продукти за Черно море; насърчаване на трансграничното сътрудничество между морските власти за споделяне на информация във връзка с рискове и заплахи; подобряване на сътрудничеството между заинтересованите страни в областта на управлението и противодействието на бедствия; обмен на добри практики при системите за ранно известяване, подобряване достъпа на населението до информация за рисковете от земетресения, наводнения и горски пожари.

  • Приоритет 2.2: Повишаване на осведомеността и съвместни действия за намаляване на речните и морски отпадъци (проекти на стойност € 300 000 – 1 000 000)

Подкрепяните дейности включват мерки за увеличаване на обществената осведоменост и образование по отношение на речното и морското замърсяване, значението на биоразнообразието и опазването на околната среда (обществени кампании, образователни материали и др.); споделяне и насърчаване на добри практики и технологии за управление на околната среда, свързани с битовите отпадъци и незаконните депа по речните и морски брегове и предотвратяване на негативните ефекти от тях; съвместно промотиране на мерки за намаляване, повторна употреба и рециклиране на отпадъци, както и използването им за производство на енергия; засилване на общностните действия, насърчаване и организиране на трансгранични черноморски кампании за почистване на реките и морските брегове; подкрепа за партньорства между НПО, гражданския и частния сектор, местни/регионални власти и компании за третиране на битови отпадъци за справяне с речното и морско замърсяване; споделяне на опит за подобряване на пристанищните приемни съоръжения и услугите за събиране на отпадъци от плавателните съдове.

Проектите трябва да бъдат с продължителност между 18 и 30 месеца, а осигуреното финансиране по програмата е в размер до 92% от бюджета по проект като останалите 8% са национално съфинансиране от бюджета на Министерство на регионалното развитие и благоустройството на Република България.

В „Черноморски басейн 2014-2020“ участват 8 държави с цялата си територия или региони от ниво NUTS II (или еквиваленти) – България (Североизточен и Югоизточен регион), Гърция (Централна Македония, Източна Македония и Тракия), Румъния (Югоизточен регион), Турция (TR10, TR21, TR42, TR81, TR82, TR83 и TR90), Армения (цялата територия), Грузия (цялата територия), Молдова (цялата територия) и Украйна (Одеса, Николаев, Херсон, области Запорожие и Донецк, Крим и Севастопол).

Водещият партньор и останалите партньори трябва да включват поне една страна-членка на ЕС и една държава-партньор по програмата. Участие на турски партньори е възможно в проекти с поне един партньор от страна-членка на ЕС и една от партнираща държава. Партньорството трябва да се състои от между 3 и 6 държави включително водещия партньор като той може да бъде от която и да е от участващите страни.

Основните бенефициенти по програмата са местни/регионални власти, публично-правни (юридическа лица с нестопанска цел в обществена полза, академични и образователни институции и др.) и неправителствени организации. 

Кандидатстването се извършва чрез електронната система за мониторинг на програмата на адрес: http://ems-bs.mdrap.ro

Повече информация може да бъде открита на уебсайта на оперативната програмата за трансгранично сътрудничество програма „Черноморски басейн 2014-2020“:http://blacksea-cbc.net/black-sea-basin-2014-2020/calls-for-proposals/

Още от блога