Публикувано на 21 юни 2016

Целта на процедурата  е развитие на управленския капацитет и растеж на малките и средни предприятия (МСП) в България чрез подкрепа за специализирани услуги и насърчаване използването на информационни и комуникационни технологии и услуги.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 15 август 2016 г.

Общия размер на процедурата е 58 674 900 лв.  Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ на проект е 50 000 лева, а  максималният размер е 191 391 лева. Безвъзмездната финансова помощ по процедурата, заедно с договорената  за последните седем години безвъзмездна финансова помощ по ОПРКБИ и/или ОПИК, не може да надвишава 2 500 000 лева за микро и малки предприятия и 5 000 000 лева за средни предприятия.

Максимален интензитет на помощта е 70%.

Предприятия, които могат да участват следва да:

   • са микро, малко или средно предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия.
   • Имат минимум 3 /три/ приключени финансови години (2013, 2014 и 2015 г.)
   • са реализирали минимален размер на нетни приходи от продажби общо за последните 3 /три/ приключени финансови години, както следва:
   • Микро предприятие ≥ 210 000 лева
   • Малко предприятие ≥ 750 000 лева
   • Средно предприятие ≥ 3 000 000 лева
   • развиват своята основна дейност и дейността, за която кандидатстват в един от следните сектори:

Високотехнологични и средно високотехнологични промишлени производства:

   • С20 „Производство на химични продукти“
   • C21 „Производството на лекарствени вещества и продукти“
   • C26 „Производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти“
   • С27 „Производство на електрически съоръжения“
   • С28 „Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение“
   • С29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“
   • С30 „Производство на превозни средства, без автомобили“

Интензивни на знание услуги:

   • J58 „Издателска дейност“
   • J59 „Производството на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“
   • J60 „Радио- и телевизионна дейност“
   • J61 „Далекосъобщения“
   • J62 „Дейности в областта на информационните технологии“
   • J63 „Информационни услуги“
   • М72 „Научноизследователска и развойна дейност“

Нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства:

   • С10 „Производство на хранителни продукти“
   • С11 „Производство на напитки“
   • С13 „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“
   • С14 „Производство на облекло“
   • С15 „Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм“
   • С16 „Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене“
   • С17 „Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон“
   • С18 „Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители“
   • С19 „Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти“
   • С22 „Производство на изделия от каучук и пластмаси“
   • С23 „Производство на изделия от други неметални минерални суровини“
   • С24 „Производство на основни метали“
   • С25 „Производство на метални изделия, без машини и оборудване“
   • С31 „Производство на мебели“
   • С32 „Производство, некласифицирано другаде“
   • С33 „Ремонт и инсталиране на машини и оборудване“.

Допустимите за финансиране дейности са:

I.Дейности за развитие и укрепване на управленския капацитет на предприятията, в т. ч.:

1.Въвеждане и сертифициране на системи за управление в съответствие с изискванията на национални/европейски/международни стандарти – ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, ISO 28000, ISO/IEC 27001) и др. и инвестиции в ново оборудване и/или специализирани софтуерни приложения, допринасящи за въвеждане и/или спазване на съответствието с изискванията на въведената/ите сертифицирана/и система/и за управление

2.Постигане на съответствие на продукти с национални/европейски/международни стандарти:

   • постигане на съответствие и оценка на съответствието на продукти с т.нар. „съществени изисквания” към тях, определени в директиви и регламенти от Нов подход, изискващи СЕ маркировки (включително съответствие с хармонизирани европейски стандарти)
   • постигане на съответствие и оценка на съответствие на продукти с национални/европейски/международни стандарти – дейности по т.нар. доброволна сертификация, основава се на определяне на съответствието с изискванията на стандартите за съответните продукти и услуги в нерегулираната област, като например: стандарти за управление безопасността на хранителните продукти, IFS (International Food Standard) и BRC (British Retail Consortium) и др.
   • присъждане на екомаркировката на ЕС
   • инвестиции в ново оборудване (контролни системи, технически средства за измерване и изпитване и т.н) и/или специализирани софтуерни приложения, допринасящи за: постигане на съответствие на продукти с т.нар. „съществените изисквания“ към тях, определени в директиви (транспонирани в националното законодателство) и регламенти (с пряко действие) от Нов подход, изискващи СЕ маркировки(включително съответствие с хармонизирани европейски стандарти);
   • постигане на съответствие и оценка на съответствие на продукти с национални/европейски/международни стандарти; присъждане на екомаркировката на ЕС.

3.Внедряване и сертифициране на добри производствени практики;

   • внедряване и сертифициране на добри производствени практики (ДПП).
   • инвестиции в ново оборудване и/или специализирани софтуерни приложения, допринасящи за внедряване и/или спазване на съответствие с изискванията на добри производствени практики.

Под „добра производствена практика (ДПП)“ се разбират онези аспекти на гарантиране на качеството в областта на: производството на козметични продукти, лекарства и лекарствени вещества, хранителни продукти, материали и предмети, предназначени за контакт с храни, които осигуряват постоянно производство и контрол на продукти/материалите/предметите, така че те да съответстват на правилата, приложими за тях, и на стандартите за качество, съответстващи на предназначението им, като не представляват риск за здравето на потребителя, или обществеността.

4.Ре-сертификация на системите за управление;

   • Ре-сертификацията на вече въведена от предприятието система за управление;
   • Инвестиции в ново оборудване и/или специализирани софтуерни приложения, допринасящ/и за въвеждане и/или спазване на съответствието с изискванията на въведената/ите ре-сертифицирана/и система/и за управление.

Ре-сертификацията е допустима, само когато е налице преминаване към по-нова версия на вече приложения стандарт за управление, в случай че вече приложения стандарт за управление не е изтекъл към 16 юни 2017 г.

5.Реинженеринг на процесите в предприятията;

   • реинженеринг на процесите в предприятията;
   • инвестиции в ново оборудване и/или специализирани софтуерни приложения, допринасящ/и за препроектиране/реорганизация на бизнес процесите в предприятията като резултат от ползваните услуги за реинженеринг на процесите в предприятията.

За „реинженеринг“ следва да се разбира фундаментално преосмисляне и пълно препроектиране на бизнес процесите за достигане на коренни подобрения в основните показатели на предприятието.

6.Представяне пред потенциални инвеститори и участие на капиталовите пазари в страната и чужбина.

   • организиране на представяния (срещи с потенциални индивидуални и институционални инвеститори в страната и чужбина);
   • изготвяне на кратки представяния по информацията, включена в проспектите (т.нар. тийзъри).
   • емитиране на ценни книжа на капиталовите пазари в страната и чужбина – подготовка на проспект за емитиране на ценни книжа;

II.Дейности за насърчаване използването на информационни и комуникационни технологии и услуги:

1.Разработване и въвеждане на ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите в предприятията;

2.Придобиване и въвеждане  на ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите в предприятията;

3.Инвестиции в ново оборудване и/или специализирани софтуерни приложения, допринасящ/и за въвеждането на ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите в предприятията;

4.Използването на софтуер за управленски системи като услуга – SaaS (Software as a service);

5.„Колокация“ на сървъри.

По отношение на разходите следва да се имат предвид  следното:

   • Разходите за придобиване на ДМА и специализирани софтуерни приложения, представляващи дълготрайни нематериални активи (ДНА) не могат да надвишават 100 000 лв. по всеки индивидуален проект. Посоченото ограничение не се отнася за разходите за придобиване на ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите в предприятията, които също представляват дълготрайни нематериални активи (ДНА).
   • ДМА и ДНА, придобити със средства по проекта, следва да бъдат използвани единствено в стопанския обект, който получава помощта (с изключение на услугите по колокация на сървъри), да бъдат амортизируеми, да бъдат закупени при пазарни условия от трети страни, несвързани с купувача, и да бъдат включени в активите на предприятието, получаващо помощта, както и да останат свързани с проекта, за който е предоставена помощта, за срок от минимум три години.

Проектите следва задължително да имат принос към постигането на поне един от следните индикатори за резултат:

   • Обем на износа на стоки и услуги, реализиран от МСП;
   • Производителност на МСП.

Предимство ще имат проекти, които ще получат максимален и/или допълнителен брой точки, ако:

   • Проектът включва дейности за въвеждане (вкл. ре-сертификация) на системи за управление съгласно изискванията на Схемата на Общността за управление по околна среда и одитиране (EMAS), стандарт БДС EN ISO 14001 и/или ERP системи, включващи модули за управление на отпадъците от дейността, и/или екомаркировка на ЕС.
   • Изпълнението на проекта осигурява подобряване на 5 и повече процеса в управлението и организацията на дейността на предприятието
   • Проектът осигурява въвеждането на една или повече организационни иновации в дейността на предприятието.
   • Кандидатите нямат приключили и/или в изпълнение договори за безвъзмездна помощ по ОПРКБИ 2007-2013 и/или ОПИК 2014-2020.
   • Предприятието е регистрирано (има седалище) на територията на Северозападният район за планиране, включващ областите Видин, Враца, Ловеч, Монтана и Плевен и всички заложени разходи в бюджета се реализират на територията на СЗР.
   • Проектът води до ръст на приходи от износ с 20%
   • Проектът води до нарастване на нетните приходи от продажби с 30%
   • Проектът води до нарастване на производителността на предприятието с 12%)

По отношение на пазарните позиции, икономическата и финансовата стабилност на кандидата преди изпълнението на проекта ще се оценяват следните показатели за последните три години (2013; 2014 г. и 2015 г.):

   • приходите от износ
   • ефективността на разходите
   • рентабилност на активите
   • брутна добавена стойност
   • текуща ликвидност
   • дългосрочна задлъжнялост

 

Още от блога