Публикувано на 13 ноември 2018

На 23 октомври 2018 г. Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на ЕИП 2014 – 2021 г. обяви Първи конкурс за стратегически проекти със срок за подаване на предложенията 28 януари 2019 г. и анонсира предстоящото откриване на 15 март 2019 г. на Схема за малки инициативи с краен срок за подаване на проектните предложения по първата сесия за кандидатстване 15 септември 2019 г. И двете процедури ще подкрепят проекти на граждански организации в полза на устойчивостта и капацитета на гражданския сектор в България, насърчаване на демократичното участие, активното гражданство и човешките права. Основните разлики в двете схеми са размера на предоставяното финансиране (много по-значително за стратегическите проекти) и продължителността на самите проекти (по-голяма продължителност на стратегическите). По-долу ще представим накратко същността и разликите в двата конкурса.

Кандидатстващите трябва да са юридически лица с нестопанска цел, определени за извършване на дейност в обществена полза (вкл. читалища, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел и БЧК). При Стратегическите проекти кандидатите могат да подадат по едно проектно предложение по един тематичен приоритет, а при кандидатстване по Схемата за малки инициативи – по 1 проект на сесия (общо 6 сесии до 2023 г.) като за партньорите няма ограничение в това отношение. Продължителността на стратегическите проекти трябва да е 12-36 месеца, а на малките инициативи – 2-12 месеца. Размерът на БФП на стратегически проект е между 10 001 и 200 000 евро и съответно 2 000 до 10 000 евро за малките инициативи, което и в двата случая трябва да представлява до 90% от проектния бюджет по 6-те тематични приоритета. При проекти с партньори обаче БФП общо за всички по проекта може да бъде до 60% от бюджета, като на отделен партньор то не може да надхвърля 40% от сумата, за която се кандидатства. Собственият принос на кандидатите и партньорите може да бъде нефинансов чрез доброволен труд (до 50% от стойността на собствения и/или партньорски принос при стратегически проекти и до 100% при малки инициативи) или финансов – чрез принос от други финансови източници. Общият бюджет по процедурата за стратегически проекти е 6 700 000 евро, а по тази за малките инициативи – 950 000 евро. Двойно финансиране и генерирането на приходи не се допускат. Бюджетът следва да покрива пълния обем на допустимите разходи за изпълнение на проекта, включително собствения принос на кандидата и партньорите, както и доброволния труд като част от собствения принос. Ако организация участва и като кандидат, и като партньор в друг/и проект/и, то размера на БФП по всички конкурси и за целия период на действие на Фонда, включително и средствата по Фонда за развитие на двустранните отношения, не може да надхвърля 250 хил. евро.

Тематичните приоритети и по двете схеми и съответното финансиране по тях са следните:

 1. Подобряване на демократичната култура и гражданската осведоменост – € 2 400 000 при стратегическите проекти и € 185 000 при малките инициативи

СЦ 1: Участие на гражданите при вземане на решения по обществени политики

СЦ 2: Осъществяване на изследвания за подпомагане на вземането на решения, формулирането на обществени политики и дебат

СЦ 3: Насърчаване на медийната грамотност и гражданското образование

СЦ 4: Подобрена прозрачност и отчетност на публичните институции

СЦ 5: Наблюдение на местни и парламентарни избори и на публични назначения

СЦ 6: Наблюдение и насърчаване на прилагането на етични стандарти в журналистиката

 1. Подкрепа за правата на човека – € 1 600 000 при стратегическите проекти и € 125 000 при малките инициативи

СЦ 1: Гражданските организации включват в своите дейности млади хора, в това число като доброволци, вкл. и в кампании в защита правата на човека

СЦ 2: Установяване на партньорства между граждански организации и медии по специфични теми във връзка със защита правата на човека

СЦ 3: Подобряване на прилагането на международните стандарти за правата на човека

СЦ 4: Предоставяне на правна помощ и консултации за жертви на дискриминация и нарушения на човешки права

СЦ 5: Разработване и прилагане на образователни инструменти в защита на правата на човека

СЦ 6: Провеждане на кампании за повишаване на осведомеността за правата на човека СЦ 7: Комуникационни мерки за преодоляване на негативните стереотипи спрямо уязвими групи в обществото, които са жертви на речта на омразата

 1. Овластяване на уязвими групи – € 1 100 при стратегическите проекти и € 90 000 при малките инициативи

СЦ 1: Въвеждане на иновативни (нови или подобрени) методи и подходи за нуждите на уязвими групи

СЦ 2: Обучаване на представители на уязвими групи в застъпничество за нуждите на техните общности, както и подкрепа за инициирани от тях застъпнически кампании

СЦ 3: Подкрепа за икономическо включване на уязвими групи

 1. Повишаване на приноса на гражданските организации за равенството между половете и предотвратяване на насилието по полов признак – € 500 000 при стратегическите проекти и € 45 000 при малките инициативи

СЦ 1: Провеждане на изследвания за причините, следствията и възможните подходи за предотвратяване на насилие, основано на пола и във връзка с равенството по отношение на пола

СЦ 2: Мониторинг на публични политики и практики във връзка с домашното насилие и насилието, основано на пола

СЦ 3: Стратегическа комуникация и застъпнически кампании

 1. Повишаване на ангажираността на гражданите с опазване на околната среда и климатичните промени – € 500 000 при стратегическите проекти и € 45 000 при малките инициативи

СЦ 1: Достъп и ползване на изследвания по въпроси, свързани с околната среда и промените в климата

СЦ 2: Мониторинг на политики и застъпничество

СЦ 3: Установяване или поддържане на партньорства между граждански организации и публични или частни организации и дружества

СЦ 4: Осъществяване на образователни дейности

 1. Подобряване на капацитета и устойчивостта на гражданския сектор, в това число на гражданските организации – € 600 000 при стратегическите проекти и € 460 000 при малките инициативи

При стратегическите проекти целите тук са:

СЦ 1: Създаване и укрепване на партньорства между граждански организации и публични/частни организации

СЦ 2: Провеждане на застъпнически кампании за подобряване на средата за граждански дейности и работата на гражданските организации

СЦ 3: Развитие или поддържане на платформи и мрежи между граждански организации

СЦ 4: Подобряване на информираността на гражданите за ролята на неправителствените организации в обществото

При малките инициативи целите са:

СЦ 1: Създаване и укрепване на партньорства между граждански организации и публични/частни организации

СЦ 2: Изграждане на капацитет на гражданска организация

СЦ 3: Подобряване на информираността на гражданите за ролята на неправителствените организации в обществото

Към всеки тематичен приоритет и неговите специфични цели има и индикатори. Съблюдаването на тези 3 нива е задължително.

Проектите могат да имат два вида целеви групи:

 • Крайни ползватели – лица или групи хора, за които се очаква, че ще получат осезаеми ползи в резултат от дадено действие – възрастни хора (65+); бежанци и мигранти; граждански организации; деца и младежи (0-17 г.); др. малцинства; евреи; жени (вкл. самотни родители); жертви на домашно насилие или насилие, основано на пола; жертви на престъпления от омраза/жертви на реч на омраза; жертви на трафик на хора; ЛГБТ; лица, изтърпяващи наказание; младежи (18-29 г.); мъже (вкл. самотни родители); мюсюлмани; непридружени деца, търсещи убежище; предприемачи; роми; студенти; ученици; учени изследователи; хора с увреждания (с изключение на ментални увреждания); хора с ментални увреждания; хора, страдащи от заразни болести; хора, страдащи от зависимости; хора в активна възраст (30-64 г.); хора в риск от бедност; широката общественост (вкл. местни общности).
 • Преки целеви групи (посредници) – професионалисти или организации, върху които проектът се стреми да окаже влияние с цел постигането на резултати за крайните ползватели на проекта – големи компании; граждански организации; инспекции по труда; МСП; медии; медицински персонал; прокурори; политици (на национално и местно ниво); полицейски служители; публични институции (на национално и местно ниво); работодателски организации; ромски медиатори; синдикати; служители, работещи с бежанци и мигранти; съдии; университети и изследователски институти; учители и преподаватели.

Проектът може да не предвижда пряка целева група (посредник), но трябва да има крайни ползватели.

При стратегическите проекти са предвидени и две мерки за финансиране на партньорски инициативи с организации от страните донори:

Мярка 1. Средства за разработване на проектна идея с партньори от държавите донори – срок за подаване на заявление 23 ноември 2018 г.

Мярка 2. Средства за малки двустранни инициативи с партньори от държавите донори – мярката ще бъде отворена след като започне изпълнението на одобрените проекти.

Допустимите кандидати и по двете схеми трябва да отговарят и на следните изисквания:

 • да не са обединения на стопански субекти или организации, създадени на професионален принцип, чиито цели и дейности са насочени към защитата на специфичните интереси на техните членове, учредители или членове на органи;
 • да не са зависими от органи на местната, регионалната или централната власт и от други държавни и публични органи и институции;
 • да не са зависими от политически партии и от търговци по смисъла на Търговския закон;
 • да спазват принципите на демокрацията и зачитане правата на човека.

Недопустими кандидати са политическите партии, религиозните институции, социалните партньори и кооперациите, както и организации, които към момента на подаването на проектното предложение, не са възстановили средства по Програмата за подкрепа на НПО в България по ФМ на ЕИП 2009-2014, дължими по съдебно решение.

Партньор по проект може да бъде неправителствена организация (регистрирана в обществена или в частна полза), публичен или частен субект, чието основно местонахождение е в България, държавите донори (Норвегия, Исландия, Лихтенщайн), държавите бенефициенти (Гърция, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Малта, Полша, Португалия, Румъния, Словения, Словакия, Унгария, Хърватия, Чехия) или страна извън ЕИП с обща граница с България (Македония, Сърбия, Турция). Партньор може да бъде и международна организация или агенция, както и неформална група, представлявана от конкретно, установено в България физическо лице.

Дейностите по всички проекти трябва да се осъществяват на територията на Република България. За проекти, изпълнявани в партньорство с организация със седалище извън страната, се допуска част от дейностите да се извършват и на нейна територия.

Примерни допустими дейности са:

 • Консултации (вкл. публични консултации и със заинтересовани страни);
 • Застъпнически кампании и инициативи;
 • Наблюдение (вкл. на публични или обществени политики и национални/централни/местни институции; избори; процедури за избор или назначение на висши публични длъжности);
 • Анализи, доклади, изследвания, целящи информиран обществен дебат и формулирането на основани на доказателства публични политики;
 • Обучителни материали – онлайн и офлайн приложения и платформи, учебници, помагала, наръчници, насоки за работа и др.;
 • Популяризиране и разпространение, вкл. онлайн на изследвания, анализи, доклади, обучителни материали, вкл. превод, предпечат и печат;
 • Предоставяне на правна помощ;
 • Изграждане на партньорства;
 • Обучения, семинари, конференции;
 • Управление и отчитане на проекта;
 • Поддържане на банкова сметка за проекта, осигуряване на визуализация и публичност, одит и др.;
 • Др. дейности, които кандидатът е обосновал в проектното предложение.

Допустимите преки разходи по проекта включват:

 • Разходи за възнаграждения на екипа по проекта (по трудови и граждански договори)
 • Доброволен труд
 • Разходи за пътувания (на екипа по проекта и на лица извън екипа по Проекта – участници в конференции, обучения и др.)
 • Материали и консумативи за проектни дейности
 • Услуги за проектни дейности
 • Разходи в изпълнение на изисквания на договора за БФП
 • Амортизация на ДМА
 • Закупуване на оборудване
 • Разходи за ремонт и реконструкция (не повече от 50% от общите допустими преки разходи)

Непреките разходи не може да надхвърлят 15% от допустимите преки разходи за възнаграждения на членовете на екипа.

Подаването на проектни предложения се извършва чрез регистрация на кандидата в Електронната система за подаване и управление на проекти (ЕСПУП), достъпът до която е през интернет страницата www.activecitizensfund.bg. Партньорите по проекти не извършват регистрация. Формулярът се попълва на български език и се подава със задължителните приложения.

Организации, които изпълняват проект (или имат одобрен за финансиране проект) по конкурса за стратегически проекти, независимо по кой тематичен приоритет, могат да подават предложение за проект и по схемата за малки инициативи, но единствено по тематичен приоритет № 6: „Подобряване на капацитета и устойчивостта на гражданския сектор, в това число на гражданските организации“, Специфична цел 2  „Изграждане на капацитет на гражданска организация“.

При равни други условия, преимущество при оценяването ще получат проекти, които:

 • Са в партньорство с организация от държава донор (Норвегия, Исландия, Лихтенщайн)
 • Се изпълняват в необлагодетелстван район на страната/в полза на необлагодетелствана група от населението
 • Се изпълняват с участието/в полза на представители на ромската общност
 • Се изпълняват с участието на/ще включват работа с младежи (18-29 г.)
 • Включват иновация
 • Са предвидени за изпълнение с по-икономичен бюджет

Допълнителна информация и формуляри по процедурата са предоставени на адреси: https://www.activecitizensfund.bg/public/portfolios/view.cfm?id=5 и https://www.activecitizensfund.bg/public/portfolios/view.cfm?id=7

Още от блога