Публикувано на 07 юни 2018

При подготовката на проект кандидатът за подкрепа трябва да проведе публично обсъждане

Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Развитие на туристически атракции“ по Оперативната програма за регионално развитие (ОПРР) е отворена за подаване на проекти до 31 декември 2021 г. Основната цел на процедурата е да подкрепи развитието на конкурентоспособни туристически атракции със „световно“ (от списъка на ЮНЕСКО) и „национално значение“, които допринасят за диверсификация на туристическия продукт и по-равномерно разпределение на територията на страната на ползите от туризма.

Целите

Очаква се разработването на цялостни туристически продукти по екологично и икономически устойчив начин. Всички специфични елементи на процедурата са съобразени с Националната стратегия за устойчиво развитие на туризма в България 2014-2030 г. Насърчава се надграждане на направените туристически инвестиции в рамките на предходния програмен период по програмата. Подкрепят се проекти на територията на цялата страна, насърчаващи екотуризма и други алтернативни форми на туризъм (в т.ч. културен), съобразени с нормите за рекреационно натоварване на територията и с мерки за подобряване на околната среда, вкл. за ограничаване негативното влияние на проектните дейности върху качеството на водите.

Процедурата предвижда комбинация между безвъзмездна финансова помощ (БФП) и финансиране чрез финансов инструмент (ФИ) и е за проекти, които нямат потенциал да генерират достатъчно приходи, за да се финансират изцяло чрез финансови инструменти.

Какво се подкрепя

Допустимите инфраструктурни дейности, които могат да бъдат подкрепени с БФП и ФИ, включват:

– консервация и реставрация (задължителни дейности), възстановяване, опазване, експониране, социализация, популяризиране на обекти

– оборудване, въвеждане на техники и програми за превод, екскурзоводски услуги

– вертикална планировка и подобряване на прилежащи пространства, туристическа инфраструктура (пътеки, места за пикник, табели, посетителски центрове)

– дребномащабна техническа инфраструктура към атракциите (ВиК, детски площадки, съоръжения за отдих и спорт, паркинги, зелени площи, тоалетни, осветление и ел. инсталации, малки съоръжения за събиране на отпадъци – ако за тях не се събират такси).

Малки приходогенериращи инвестиции в търговски зони и заведения за хранене, места за настаняване, съоръжения за отдих към обектите могат да бъдат подпомогнати само с ФИ. Само чрез финансов инструмент могат да бъдат подкрепени и „меки“ мерки – маркетингови проучвания, анализи и рекламни стратегии, създаване на туристически пакети и др.

Проектните дейности не бива да са завършени преди подаването на проектното предложение, а тези, включващи финансиране с БФП, не могат да надвишават 24 месеца.

Проектите трябва да са структурирани така, че да доведат до създаване на цялостен, интегриран жизнеспособен туристически продукт, осигуряващ финансова устойчивост и възвращаемост на част от инвестициите в дългосрочен план, и в същото време да доведат до трайно опазване на културното наследство.

При структуриране на помощта основен инструмент е бизнес планът, който трябва да се изготви от кандидатите, като задължително следва да отчете изменението на следните индикатори за продукт: ръст в очаквания брой посещения на подпомогнатите обекти на културното или природното наследство и туристически атракции – посещения/година и брой разработени туристически продукти.

При подготовката на проект кандидатът за подкрепа следва да организира и проведе публично обсъждане, както и да документира и вземе предвид резултатите от обсъждането при подготовката на проекта, включително и при дизайна на инвестиционния проект.

На ранен етап от подготовката на проектното предложение следва да се изготви и анализ на приложимия режим държавни помощи. Това е свързано както със структурирането на проектните разходи – БФП или финансов инструмент, така и със срока на подаване на проектното предложение. Крайният срок за сключване на договор за БФП на проекти, в рамките на които се предвиждат мерки, попадащи в обхвата на схемата за групово освобождаване съгласно чл. 53 от ОРГО, е 31.12.2020 г.

Проектната документация, бизнес планът, информацията за проведено публично обсъждане и документите за съгласуване на предвидената интервенция съгласно Закона за културното наследство се подават до финансовия посредник, който има за задача да оцени и структура разходите по проекта и да определи процента БФП. След това проектното предложение се подава чрез ИСУН и се оценява от Управляващия орган на ОПРР.

Процедурата за избор на финансови посредници за трите фонда за градско развитие – София-град, Север и Юг, финансирани от ОПРР 2014-2020, тече в момента и се предполага, че ще приключи до септември, когато могат да започнат консултации между кандидат и финансов посредник за структуриране на проектното финансиране.

Финансирането

Няма зададен минимален размер на БФП, като максималният за проекти с обекти с „национално значение“ е до 9 779 150 лв., а за такива, включващи обекти от „световно значение“, е до 19 558 300 лв.

До 85% от разходите могат да бъдат финансирани с БФП. Минимум 15% от разходите (при проекти с изразен социален ефект до 5%) следва да бъдат предоставени от крайните получатели с изключение на общински/публични крайни получатели, за които е допустимо финансиране (с БФП и ФИ) на 100% от разходите, в случай че те не са в състояние да осигурят своя принос, което би осуетило изпълнението на проекта.

Конкретни получатели на средства по настоящата процедура са Министерството на културата, общините и институциите на вероизповеданията и техни местни поделения – юридически лица. Крайните получатели на помощта са съответните публични и частни организации и публично-частни партньорства, които стопанисват конкретните обекти. Структурата на финансирането на проектите (комбинация от БФП и ФИ) не допуска участие на партньори по време на кандидатстването за БФП, но това е възможно на предходния етап при кандидатстване пред финансов посредник. Тогава партньори могат да бъдат НПО, допустимите кандидати (посочени по-горе), както и публични и частни организации и публично-частни партньорства.

https://www.capital.bg/biznes/konsult/2018/06/06/3190085_evrofinansirane_na_turisticheski_atrakcii_ot/

 

Още от блога