Публикувано на 07 март 2016

През новият програмен период 2014-2020 Програма „Еразъм +“ интегрира познатите досега програми „Учене през целия живот“, „Младежта в действие“, „Еразмус Мундус“, „Темпус“, „Alfa“, „Edulink“ и програмите за сътрудничество с индустриализираните държави в областта на висшето образование. Тези програми подпомагаха дейности в областите на висшето, професионалното, училищното и образованието за възрастни, проекти за младежта. Програма „Еразъм +“ цели да надхвърли постиженията на досегашните програми, като стимулира взаимодействия между различни аспекти на образованието и младежта, подкрепя нови идеи и участници и им предоставя възможности за сътрудничество.

„Еразъм +“ включва три основни ключови дейности:

Ключова дейност 1: Образователна мобилност за граждани, предоставяща мобилност на учащи и членове на учебния персонал, съвместни магистърски степени „Еразмус Мундус“ и заеми за магистри по програма „Еразъм +“.

Ключова дейност 2: Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики – включва подкрепа за транснационални стратегически партньорства в областите на образованието, обучението и младежта и насърчаване на иновациите и обмена на опит и ноу-хау между различни видове организации; алианси на познанията между висши учебни заведения и предприятия; секторни алианси на уменията за разработване и предоставяне на съвместни учебни планове, програми и методики за преподаване и учене в областта на професионалното образование при използване на данни от отделни икономически сектори; проекти за изграждане на капацитет чрез сътрудничество с държави партньори в областите на висшето образование и младежта; информационни платформи като платформата за електронно побратимяване (eTwinning), Европейската платформа за учене за възрастни (EPALE) и Европейския младежки портал, предоставящи виртуални пространства за сътрудничество, бази данни и други онлайн услуги.

Ключова дейност 3: Подкрепа за реформиране на политиките в сферата на образованието, обучението и младежта за основано на факти определяне на политиката и мониторинг; инициативи за иновации в политиката; подкрепа за прозрачността и признаването на уменията и квалификациите, трансфера на кредити, осигуряване на качеството; сътрудничество с международни организации с капацитет за увеличаване на добавената стойност на образователните и младежки политики; диалог със заинтересовани страни и дейности за популяризиране на политики и програми.

В допълнение към ключовите дейности се финансират и Дейности по инициативата „Жан Моне“ (модули, катедри и центрове за високи постижения за преподаване на европейската интеграция; политически дебати с представители на академичната общност чрез мрежи за сътрудничеството между университети и проекти за иновации и взаимодействия; подкрепа на сдружения за стимулиране на активното европейско гражданство; субсидии за институции, имащи за цел преследването на общоевропейския интерес и организирането на проучвания и конференции) и такива в сектор „Спорт“ (партньорства за насърчаване на почтеността, доброто управление, социалното приобщаване и активността в спорта; европейски спортни събития с нестопанска цел; подобряване на фактологичната основа, необходима за разработване на политики чрез проучвания, събиране на данни, обзори, мрежи, конференции и семинари за разпространение на добри практики; диалог в рамките на ежегодния Спортен форум на ЕС и подпомагане на спортни събития на председателството).

Европейската комисия управлява и дефинира бюджета на програмата, но нейното изпълнение в конкретните държави се осъществява непряко от национални агенции. За България това е Центърът за развитие на човешките ресурси.

Понастоящем отворени схеми за финансиране има по Ключова дейност 2: Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики за бенефициенти от висшето образование, училищното образование, професионалното образование и обучение и образованието за възрастни. Крайният срок за подаване на проектни предложения за всички тях е 31.03.2016 г. Сред възможните дейности са:

  • дейности, които укрепват сътрудничеството и изграждането на мрежи между организации;
  • изпитването и/или прилагането на иновативни практики в областта на образованието, обучението и младежта;
  • насоки, които улесняват признаването и валидирането на знания, умения и компетентности, придобити в резултат на формално, неформално и самостоятелно учене;
  • дейности за сътрудничество между регионални органи, с цел насърчаване развитието на системите за образование, обучение и работа с младежи и тяхното интегриране в дейности, насочени към местно и регионално развитие;
  • дейности за подкрепа на учащи с увреждания/със специални потребности да завършат циклите на образование и за улесняване на прехода им към пазара на труда, включително чрез борба срещу сегрегацията и дискриминацията в областта на образованието за маргинализирани общности;
  • дейности за по-добро подготвяне и разполагане на специалистите в сферата на образованието и обучението с оглед на предизвикателствата, свързани с равенството, многообразието и приобщаването в учебната среда;
  • транснационални инициативи за стимулиране на предприемачески нагласи и умения, с цел насърчаване на активното гражданство и предприемачеството (включително социалното предприемачество), осъществявани съвместно от две или повече групи младежи от различни държави.

Сред допустимите кандидатстващи организации са ВУЗ; училища; образователни центрове; сдружения; фондации; НПО; публични или частни МСП и големи предприятия; публични органи на местно, регионално или национално равнище; социални партньори; търговски камари; занаятчийски/професионални сдружения и синдикални организации; научноизследователски институти; междуфирмени центрове за обучение; културни организации и институции; организация за професионално ориентиране и консултиране; органи, валидиращи знания, умения и компетентности, в резултат на неформално учене; европейски младежки НПО; групи младежи, активни в областта на работата с младежи.

Проектите изискват кандидатстване в консорциум от поне три партньорски организации от три различни програмни държави (изключение прави поканата за училищно образование само за училища, където са достатъчни две партньорски организации от две държави). Очакваната продължителност на проектите е между 24 и 36 месеца, а максималното финансиране възлиза на 150 000 евро на година за проект. Схемата на финансиране се състои от разходни пера като кандидатите избират по кои от тях да кандидатстват според своите дейности и очаквани резултатите.

За повече информация: http://www.hrdc.bg/програми/Сътрудничество-за-иновации-и-обмен-на-добри-практики-КД2-25

Още от блога